Obvestilo o izvajanju videonadzora

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) IN TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTU KMETIJSKE ZADRUGE METLIKA Z.O.O.
 

 • Upravljavec, ki izvaja videonadzor: KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, matična številka: 5129885000, davčna številka: SI 36614882, kontaktni telefon: 07 363 7000, e-naslov: info@kz-metlika.si
 • Izvajanje videonadzora: Videonadzor se izvaja v spodaj navedenih poslovnih enotah KZ Metlika z.o.o.:
 1. Prodajni center Ljubljana, Savlje 89, Ljubljana;
 2. Prodajalna pijač Litijska, Litijska cesta 35, Ljubljana; 
 3. Prodajni center Maribor, Kragujevskih žrtev 12, Maribor;
 4. Prodajni center Radovljica, Alpska cesta 98, Lesce; 
 5. Prodajni center Novo mesto, Drgančevje 12, Novo mesto;
 6. Prodajni center Metlika, Mestni log 15, Metlika;
 7. Mesno predelovalni obrat Črnomelj, Majer 22, Črnomelj;
 8. Mesnica poslovalnica št. 1, Cesta bratstva in enotnosti 79, Metlika;
 9. Agrocenter Metlika, Mestni log 16, Metlika;
 10. Agrocenter Vinica, Vinica 3a, Vinica;
 11. Agrocenter Semič, Metliška cesta 12, Semič;
 12. Trgovina Podzemelj, Podzemelj 16 b, Gradac;
 13. Trgovina Suhor, Bereča vas 11, Suhor;
 14. Trgovina Semič, Metliška cesta 12, Semič.
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-naslov: dpo@kz-metlika.si
 • Namen izvajanja videonadzora: Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih KZ Metlika z.o.o. Tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Obdelujejo se naslednji osebni podatki: slikovni posnetek posameznika, kraj posnetka, datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore ali območja nadzorovanega z video nadzorom. Izvajanje videonadzora poteka skladno z določbo prvega odstavka 77. člena in prvega odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR. 
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Splošna uredba EU, ki ureja varstvo osebnih podatkov (GDPR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), Pravilnik o izvajanju videonadzora z dne 9. 9. 2019 in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 28. 9. 2006.
 • Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene in odgovorne osebe v KZ Metlika z.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve (policija) in pravosodni organi.
 • Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.
 • Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: Če ni zaznanih posebnosti, se videoposnetki tekoče brišejo, najkasneje pa v roku 30 dni in se ne hranijo. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.  
 • Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:
 1. dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku;
 2. popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema;
 3. ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema;
 4. prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).