IZJAVA O SKLADNOSTI ŽIVIL- 2024

 

 

                                 IZJAVA O SKLADNOSTI ŽIVIL- 2024

 

Dobavitelj Kmetijska zadruga Metlika z.o.o izjavljamo, da so izdelki, ki jih proizvajamo in prodajamo, v skladu s zahtevami zakonodaje in sistema vodenja varnosti živil. S tem zagotavljamo, da:

 

 1. IZJAVA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI:

Vsi dobavljeni izdelki ustrezajo

 • zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS 52/00, 42/02, 47/04 in dr.)
 • z. drugim uredbam EU: Uredba 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje EU za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane; Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil; Uredba (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Uredba (ES)  št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila.

 

 • Obrat je prijavljen pristojnim inšpekcijskim organom za nadzor pri Uradu za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
 • Uveden imamo notranji nadzor na podlagi HACCP študije za ugotavljanje in odpravljanje potencialnih dejavnikov tveganja v živilih, ki jih proizvajamo, skladiščimo in distribuiramo.
 • Imamo pripravljen tudi načrt umika živil iz proizvodnje in prometa v primeru suma ali potrjene neskladnosti z zahtevami zdravstvene ustreznosti živil.
 • Imamo vzpostavljen sistem sledljivosti izdelkov v vseh fazah proizvodnega procesa in distribucije.
 • Posebni temperaturni pogoji, če obstajajo, so navedeni na izdelkih in transportni embalaži.
 • Izjavljamo, da v naših izdelkih ni prekoračena zakonska meja 2%  trans maščobnih kislin.
 • Vezano na tveganje pojava prekomernih vrednosti akrilamida izjavljamo, da od dobaviteljev pridobimo potrebne izjave ter da izvajamo monitoring pojava akrilamida. Skupaj z našimi dobavitelji se trudimo da zmanjšamo prekomerni pojav akrilamida v izdelkih.
 • Analize in druga dokazila izvajamo po  planu vzorčenja in jih hranimo v arhivu, pošiljamo pa na zahtevo.

 

 1. IZJAVA O USTREZNI OZNAČITVI: da so živila, vključno z alergeni, označena v skladu z Uredbo (ES) št.1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

 

 1. IZJAVA GSO: izjavljamo, da izdelki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, kot to opredeljuje Uredba ES 1829/2003 in zato označba ni potrebna

 

 1. IZJAVA O SKLADNOSTI EMBALAŽE: uporabljeni embalažni materiali so v skladu z zahtevami EU zakonodaje.

           

                                                                               

                                                                                        TATJANA MALEŠIČ , direktorica KZ Metlika z.o.o

                                                                                        MATEJA MILEK, tehnolog /vodja HACCP tim-a

                                                                                       

                                                           

 

Metlika, 04.01.2024

Priloge