07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Odkup grozdja
Pitanje govedi in odkup mleka
Odkup sadja, zelenjave
Odkup žit in koruze
PRP
UKREP 3
Naziv aktivnosti:  Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila/ Izbrana kakovost Slovenija (goveje meso)

Povzetek: Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti iz specifikacije sheme.

Cilji:  Preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu. 

Glavne dejavnosti: Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Pričakovani rezultati:  Z novo označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« uveljavljamo enotno shemo kakovosti, ki bo slovenskim proizvodom omogočila razlikovalno vrednost na osnovi jasno definirane države pridelave in predelave (Slovenija) ter posebnihlastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno. Z uvedbo novega znaka bomo dosegli, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni in jih bo tako potrošnik lažje prepoznal.KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882