07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
SPOMLADANSKA NAGRADNA IGRA

17.2.2017

Nagradni kupon si lahko prenesete tukaj.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre “SPOMLADANSKA NAGRADNA IGRA ” je KZ Metlika z.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 17. februarja pa do vključno 17. marca 2017.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), STAREJŠI OD 18 LET. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo v Vinoteko Metlika prinesli 3 nove navojne zamaške naših vin, ali jih poslali po pošti na naš naslov: KZ Metlika z.o.o., cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v KZ Metlika z.o.o.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Zberite 3 nove navojne zamaške vin Vinske kleti Metlika (črni ali beli z vzorcem breze) in jih skupaj z izpolnjenim kuponom prinesite v Vinoteko v Metliko, ali jih z izpolnjenim kuponom pošljite po pošti na naš naslov:  KZ Metlika z.o.o., cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

V petek, 17.3.2017 se nagradna igra konča in v ponedeljek, 20.3.2017 bomo razglasili izžrebane nagrajence, ki bodo prejeli nagrado.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime in priimek na na Facebook strani Vinske kleti Metlika in na spletni strani www.kz-metlika.si . 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Vinske kleti Metlika in spletni strani Kmetijske zadruge Metlika. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku dveh (2) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke, v kolikor niso popolni (ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko).

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

Nagrade:

Žrebanje nagrajencev bo potekalo ročno v Vinski kleti Metlika. Komisija, ki bo opravila žreb, bo: Klemen Saje, Simona Žugelj Cajnar, Martina Legan Janžekovič in Darja Papič.

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo pravilno izpolnili kupon in oddali 3 zamaške, bomo izbrali 3 nagrajence, ki jih bomo  nagradili  z:

1.Nagrada: bon KZ Metlika v vrednosti 50 eur.

2.Nagrada: degustacija za 6 oseb v Vinski kleti Metlika.

3.Nagrada: trojček vin Vinske kleti Metlika.

Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli najkasneje do 24.3.2017, v najbližji enoti KZ Metlika, po medsebojnem dogovoru. Če nagrajenec do 24.3.2017 nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade, brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Pred prevzemom nagrade mora nagrajenec  sporočiti zahtevane podatke na mail simona.zugelj@kz-metlika.si.   

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek Facebook strani Vinske kleti Metlika in spletne strani www.kz-metlika.si obvestiti udeležence.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.kz-metlika.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Vinske kleti Metlika in spletni strani www.kz-metlika.si, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

 KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882