07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
FRUCTAL NAGRAJUJE

12.12.2016

Prejemniki nagrad so:

 1. Velik hladilnik Fructal (v trajno last) + bon za nakup Fructalovih izdelkov v višini 500€: Krnc Adrijana s.p., Begunje na Gorenjskem 73, 4275 Begunje na Gorenjskem.
 2. Televizor LCD + bon za nakup Fructalovih izdelkov v višini 500€: Jaz in Božo d.o.o., Pristaniška ulica 3, 6000 Koper
 3. Bon za nakup Fructalovih izdelkov v višini 500€: Sputnik d.o.o., Tržaška cesta 128, 1000 Ljubljana
 4. Bon za nakup Fructalovih izdelkov v višini 500€: Romeo Plus d.o.o., Stari trg 6, 1000 Ljubljana

1.10.2016

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »FRUCTAL NAGRAJUJE«

1. Člen

Organizator nagradne igre »FRUCTAL NAGRAJUJE« je podjetje Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika. V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo nakupe Fructalovih proizvodov v KZ Metlika.

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. 10. do vključno 30.11.2016 do 24.ure v sodelovanju s podjetjem Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. Člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno na 2 načina in sicer:

 • Z nakupom Fructalovih izdelkov Fructal modra steklenička 200ml, Fructal Superior in Fructal Classic v vseh pakiranjih, Prior, Scandal, generičnih alkoholnih pijač Fructal, Fruc, Frutabela ter drugih Fructalovih izdelkov v vrednosti 50 € ali več v času trajanja akcije.

 

 • Brez nakupa: tako, da sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje, objavljeno na spletni strani www.kz-metlika.si.  Nagradno vprašanje se glasi: »Kakšen je slogan Fructala?«. Pravilen odgovor  hrani komisija. Organizator sprejema odgovore na nagradno vprašanje preko spletnega obrazca, objavljenega na svoji spletni strani  do vključno 30.11.2016 do 24.ure.

Pri tem načinu sodelovanja se upošteva samo 1 pravilen odgovor, poslan z enega email naslova v času trajanja nagradne igre.

 

3. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednje nagrade:

Glavna nagrada: LCD TV (v vrednosti cca 1.000 €, v trajno last) in bon za nakup Fructalovih izdelkov v vrednosti 500 €.

Druga nagrada: velik hladilnik Fructal (v trajno last) in bon za nakup Fructalovih izdelkov v vrednosti 500 €.

Tretja nagrada: bon za nakup Fructalovih izdelkov v vrednosti 500 €.

Četrta nagrada: bon za nakup Fructalovih izdelkov v vrednosti 500 €.

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo.  

4. Člen

Žrebanje nagrad se izvede ob zaključku nagradne igre: 9.12.2016 ob 10.00 uri na sedežu KZ Metlika v prisotnosti 3-članske komisije, ki skrbi za pravilnost izvedbe te nagradne igre. Člani komisije so

 1. Tatjana Malešič, vodja komerciale

        2.    Viktor Kure, vodja blagovne skupine hrana

        3.    Tadej Mlinar, strokovni sodelavec za nabavo pijače

Posamezni udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo 1 x in lahko prejme samo 1 nagrado. Če je udeleženec izžreban večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil prvič izžreban.

Ob nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja
 • prisotnih osebah
 • poteku žrebanja
 • podatkih o nagrajencih

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

5. Člen

Rezultati žrebanja bodo javni in bodo objavljeni najkasneje do 12.12.2016 na spletni strani www.kz-metlika.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (firma podjetja oz. naziv samostojnega podjetnika posameznika ter naslov). 

6. Člen

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do 16.12.2016.

Prevzem nagrad bo možen v 7 dneh po poslanem obvestilu na sedežu organizatorja (upošteva se datum poštnega žiga ali print e-mail obvestila). V kolikor se nagrajenec na odzove na obvestilo o nagradi v roku 5 dni od poslanega obvestila, mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in nima nikakršne pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Pred prevzemom nagrade so nagrajenci dolžni organizatorju posredovati svoje podatke: firmo in naslov podjetja oz. samostojnega podjetnika posameznika ter davčno številko oz. ID za DDV.

7. Člen

Nagrajenci (pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki) morajo nagrado upoštevati kot prihodek po njeni tržni vrednosti in jo v svojih poslovnih knjigah ustrezno evidentirati v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Člen

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, nagrade ne podeli.

Prav tako sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, da je kršil pravila in pogoje sodelovanja ter da ni želel izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja ali jih ni izpolnil pravočasno.

9. Člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator izžreba nagrajence in podeli nagrade v skladu s pravili te nagradne igre. Ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila) lahko nagradno igro tudi odpove in ob tem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. V tem primeru mora biti obvestilo o prenehanju nagradne igre objavljeno na spletni strani www.kz-metlika.si.

10. Člen

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.kz-metlika.si.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili te nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ostajajo ta pravila za obvezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in dopolnitvah nagradne iger bo organizator sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani.

Vse morebitne pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se obvezuje, da bo nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem sproti obveščal udeležence.

11. Člen

Organizator bo podatke sodelujočih, pridobljene  v tej nagradni igre skrbno varoval in jih bo uporabil izključno za namene izročitve nagrad. Zavezuje se, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882